TAALBELEID

Taalbad Nederlands

Een goede kennis van de onderwijstaal is noodzakelijk om te slagen in school.

taalbad Nederlands

Wist je dat ....
• je 17 OOO woorden moet kennen als je 12 bent?
• blijven zitten veel te maken heeft met taalachterstand?
• je met een uitgebreidere taal de lessen beter begrijpt?
• je met een mooie taal veel meer kansen hebt in het leven?

Waarom willen onze minister van onderwijs en Regina Mundi een ‘Taalbad’ organiseren?

“Te veel leerlingen behalen vandaag minder goede schoolresultaten omdat ze het Nederlands onvoldoende beheersen. Dat beperkt al bij voorbaat hun toekomstmogelijkheden.”

Minister Crevits
“Wij willen dat onze leerlingen over een grote Nederlandse taalrijkdom beschikken en dat ze goede schoolresultaten behalen zodat hun schoolcarrière vlot verloopt. Zo hebben ze meer toekomstmogelijkheden als ze verder studeren of naar een boeiende baan zoeken.”

Directeur Vrijsen
“Welke afdeling je ook volgt, het is van heel groot belang dat je de lesinhoud heel goed begrijpt en je je woordenschat dagelijks uitbreidt.
Daarom organiseren we in Regina Mundi wekelijks een Taalbad Nederlands.”

Onze werkwijze?

In het begin van september leggen alle leerlingen enkele taaltoetsen af. Daarin toetsen we vooral of je de inhoud van teksten en verhalen goed kan begrijpen en of je voldoende woordenschat kent om de lessen goed te volgen.

Daarnaast wordt aan alle vakleraren gevraagd hoe goed je de lesinhoud kan begrijpen.

Op basis van je resultaten Nederlands, de taaltoetsen en de indrukken van de vakleraren over jouw vaardigheid ‘Begrijpend Lezen’, adviseren we je om wekelijks naar het Taalbad te gaan. Afhankelijk van die score en de indrukken van je leraren vinden we het nodig dat je dit ‘Taalbad’ extra volgt. Je kan kiezen uit één of meerdere momenten per week.

Op het einde van het schooljaar word je opnieuw getest en dan zal je zeker veel vooruitgang geboekt hebben als je je hiervoor extra inspant.

Hoe verloopt het praktisch?

Het ‘Taalbad’ wordt op maandag, dinsdag en donderdag tijdens het 8ste uur georganiseerd, in kleine groepen onder begeleiding van een vaste leraar.

Je krijgt allerlei verhalen en teksten te lezen waarbij je oefeningen maakt, die aangepast zijn aan jouw leesniveau. De school heeft gekozen om te werken met het lesmateriaal van Diataal, zowel wat betreft de teksten als de woordenschatoefeningen.

Het Taalbad wordt georganiseerd van eind oktober tot begin juni en is volkomen gratis.

De leerling:

 • krijgt alle informatie over haar taalresultaten, zowel bij het begin als op het einde van het schooljaar;
 • neemt actief deel aan de lessen;
 • ontvangt op het einde van elke les een sticker als bewijs van aanwezigheid;
 • wordt aan het eind van het schooljaar opnieuw getest om vast te stellen hoeveel taalrijkdom je hebt verworven.

De begeleidende leraar van het Taalbad:

 • geeft aangepaste oefeningen aan de leerling;
 • brengt verslag uit aan de titularissen, de leraren Nederlands en de klassenraad.

De ouders:

 • worden uitvoerig ingelicht over het Taalbad op de infoavond half september en/of per brief;
 • worden persoonlijk uitgenodigd op een ouderavond in oktober om de resultaten te bespreken en hun dochter of zoon in te schrijven voor het Taalbad;
 • bespreken de overeenkomst tussen school en ouders;
 • volgen de lessen via de studieplanner en Smartschool;
 • worden op de hoogte gebracht als hun kind niet verschijnt;
 • bieden thuis extra kansen om nog meer met de Nederlandse taal bezig te zijn;
 • worden bij het afhalen van het rapport expliciet uitgenodigd indien wenselijk.

LEERLINGENBEGELEIDING

Huiswerk begeleiding

HUISWERKBEGELEIDING
in de 1ste graad A

... zodat leren boeiend wordt ...

Een nieuwe school kiezen betekent altijd een verandering van omgeving, van vrienden, van leraren, van les- en van studiemethode.

Een nieuwe school betekent eveneens nieuwe kansen om oude studiegewoonten misschien een beetje bij te sturen.

Het lukt niet alle leerlingen even goed om thuis grondig en rustig te studeren. Toch willen ze hun studies ernstig nemen. Aan de hand van de studieplanner en de taken of opdrachten van die dag word je begeleid in je huiswerk. Je krijgt dus geen lesjes in ’Hoe studeren!’, maar je leert het onmiddellijk toepassen op jouw taken en opdrachten.

Regina Mundi heeft daarom een stimulerend en uniek aanbod!

Elke maandag, dinsdag en donderdag tijdens het 8ste uur worden de leerlingen van de eerste graad begeleid

 • in het aanleren van een goede studiemethode,
 • in het organiseren van hun taken en hun lessen.

Dit alles gebeurt onder begeleiding van vakleraren tijdens het uur “huiswerkbegeleiding”.

Studeren kan je leren!!

Inhaallessen Frans en wiskunde: eerste graad A-klassen

 1. Doel

  Inhaallessen zijn bestemd voor leerlingen die ziek zijn geweest en voor leerlingen die een lesonderdeel niet begrepen hebben. Indien leerlingen voor verschillende vakken zwak scoren, wordt in samenwerking met het CLB onderzocht of de studiekeuze niet bijgestuurd dient te worden.

  In de eerste plaats wordt van de leerling een ernstige inspanning gevraagd in de les en thuis. Als het dan toch niet lukt, zijn ze welkom in de inhaalles. Er wordt geen inhaalles gegeven aan leerlingen die niet opletten in de les, die niet in orde zijn en die niet voldoende studeren.

  Concreet betekent dit:
  Frans: 1 u per week het achtste lesuur
  Wiskunde: 1 u per week het achtste lesuur

  Voor Nederlands bieden we extra begeleiding aan in het wekelijkse Taalbad (zie Taalbad).

 2. Werkwijze

  De vakleerkracht:
  • brengt de leerling op de hoogte van de noodzaak om inhaallessen te volgen;
  • neemt contact op met de inhaallesleerkracht en maakt een afspraak voor de leerling;
  • noteert in de agenda de dag en het uur;
  • verwittigt het secretariaat als een leerling afwezig is zonder reden.

De leerlinglaat de aanvraag voor de inhaalles handtekenen door de ouders in de studieplanner.

De inhaallesleerkracht:

  • kleeft een sticker in de agenda van de leerling en vult de dag en het uur van de volgende week in;
  • bezorgt voor de klassenraad en voor de deliberaties een overzicht van de leerlingen die de inhaallessen volgden, de frequentie en eventueel een persoonlijke nota over vooruitgang, inzet,... aan de klastitularis.

De ouders:

  • worden uitvoerig ingelicht op de infoavond half september en/of per brief;
  • volgen de inhaallessen via de agenda en Smartschool;
  • worden op de hoogte gebracht als hun kind niet verschijnt;
  • worden bij het afhalen van het rapport expliciet uitgenodigd indien wenselijk.


Moza

De pastorale werkgroep van Regina Mundi heeft sinds enkele schooljaren een nieuwe naam: het Moza-team.
Moza is een Bijbelse naam en betekent ‘richting geven’.
Dit is ook hetgeen deze geëngageerde werkgroep beoogt. Geïnspireerd door de boodschap van Jezus Christus bouwen ze mee de christelijke identiteit uit op onze school en hebben ze aandacht voor het interlevensbeschouwelijke.

Deze mozaïek , een labyrint als symbool voor onze werking , verwijst naar de weg die we samen gaan, naar de kern, samen naar hetzelfde doel, in respect voor ieders eigenheid en verscheidenheid.
Samen staan we stil bij de sterke momenten van het kerkelijk jaar en werken we aan een warme school waar iedereen zich thuis voelt. Samen zorg dragen voor het leven en leren, het zijn én het doen op onze school, dat is de echte spirit van onze werking.
Enkele voorbeelden: de openingsviering in het teken van het jaarthema en met de bekendmaking van het goede doel, de vriendschapsdag om te bouwen aan vriendschap en verbondenheid met de klasgroep, de viering voor de overledenen, de sponsortocht en het sober ontbijt die elk jaar een flinke duit voor het goede doel opleveren... allemaal mooie initiatieven die het leven op school kleur geven.

Uitdaging

‘De Uitdaging’ in Regina Mundi is gestart in het schooljaar 1996-1997 en is nog steeds een ongelooflijk boeiend project.

Omdat we merkten dat de aanpak rond alcohol- en drugspreventie te weinig invloed had op het denken van onze jongeren, schakelden we over naar een meer ervaringsgerichte en confronterende aanpak nl. adventure education.
We ontwikkelden een project dat het beste in de jongeren naar boven zou laten komen. Het belangrijkste element is hen leren nadenken over hun keuzes, ‘ja’ zeggen tegen ‘het goede’ en leren ‘neen’ zeggen tegen verslaving en andere valkuilen van het leven.
Via groepsoefeningen en individuele uitdagingen verwerven ze de volgende inzichten:
- leren omgaan met fouten en mislukkingen;
- grenzen leren aangeven en bewaken;
- leren omgaan met negatieve gevoelens en ervaringen;
- het vergroten van zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfverantwoordelijkheid;
- probleemoplossend denken.

‘De Uitdaging’ is een persoonlijkheidstraining, die hen oefent in weerbaarheid.
Dit project begint in oktober met een startdag waar de leerlingen hun begeleiders leren kennen en al gaan proeven van enkel uitdagende activiteiten in de omgeving van Genk.
In het derde trimester sluit de uitdaging af met een hoogtepunt nl. de driedaagse in de Ardennen. Ons lerarenteam wordt dan ondersteund door een professionele organisatie.

Elk jaar opnieuw is deze driedaagse het hoogtepunt voor onze vierdejaars. De volgende getuigenissen tonen dit aan..
Uitdaging2“We moesten een reuze touwladder beklimmen. ... We zijn met elkaars hulp tot de voorlaatste balk gekomen. Nu zag I. het echt niet meer zitten, maar ik heb haar gemotiveerd en haar laten voelen dat ze het kon. ... We zijn als enige helemaal tot boven geraakt. We waren enorm blij en trots op onszelf. ... We hebben geleerd om niet op te geven en door te zetten, niet te snel te zeggen dat we iets niet kunnen, en vertrouwen in elkaar te hebben. Dit was een super ervaring en heeft ons als klas dichter bij elkaar gebracht.”

 “Met de bus zijn we naar een plaats gereden waar er veel rotsen waren. We hebben eerst wat uitleg gekregen over hoe je je moest beveiligen en waar je zeker op moest letten bij het beklimmen van de rots. ... Ik had nooit gedacht dat ik dit zou durven. Toen ik niet meer verder durfde, moedigden niet alleen mijn medeleerlingen mij aan om verder te gaan, maar ook de leerkrachten die ons begeleidden. Je wordt niet verplicht om bepaalde dingen te doen die je eigenlijk liever niet doet. Maar door de steun van je medeleerlingen ga je het meestal toch proberen, waardoor je trots op jezelf mag en ook zal zijn. Niet iedereen heeft de rots even hoog durven beklimmen, maar op De Uitdaging besefte ik dat “nee” zeggen op zich ook al een grens verleggen is. Je leert op De Uitdaging dus veel meer dan je zou denken.”

Uitdaging3

“Bij de ingang van de grot kregen we als opdracht om samen het “hart” van de grot te zoeken. In het begin was de sfeer gespannen in de groep omdat iedereen wel wat bang was. Achteraf konden we ermee lachen en terugblikken op de steun die we van elkaar gekregen hadden. De hele ervaring had een positief effect op onze klasgroep.”

STUDIE-EILAND 2de en 3de graad

Studiebegeleiding op jouw maat!
Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 15.45 uur tot 16.30 uur in lokaal C107

Studie eiland

Werkwijze: Je meldt je aan en in overleg met de leraar bepaal je samen de duur van je studietraject.

Begeleiding:
Mevrouw Gerits
Mevrouw Coninx

Wat hebben wij jou te bieden?
• leren plannen van je studietijd;
• leren nota’s nemen;
• grotere hoeveelheden leerstof verwerken;
• toetsen voorbereiden;
• begrippen vanbuiten leren;
• een betere en aangepaste studiemethode;
• ... .

Voor vaktekorten dien je je vakleraar aan te spreken.
Het is geen bijles.

Wanneer ben je welkom op het Studie-eiland?
• stipt om 15.45 uur;
• als jij ervoor kiest;
• als je ouders ervoor kiezen;
• als je vakleraar je doorverwijst;
• als de klassenraad dit noodzakelijk vindt.

Hoe kan je deelnemen?
• kom uit eigen beweging naar C107 op maandag, dinsdag of donderdag;
• mail naar mevrouw Gerits of de heer Hubrechts.

De communicatie verloopt via mail, het logboek en de agenda.

Breng dus steeds je agenda mee.

START: maandag 14 september 2015

STILLE STUDIE / INHAALTESTEN

2de en 3de graad
In een stille omgeving studeren
en/of ‘gemiste’ toetsen bijmaken!
Elke maandag en donderdag
van 15.45 uur tot 16.30 uur in lokaal K112

Studie eiland

Werkwijze: Je meldt je aan in lokaal K112.
Je kiest in overleg met je ouders voor één of meerdere dagen
en voor één of meerdere maanden.

Begeleiding: Mevrouw Goossens 

Wat hebben wij jou te bieden?
• een stille leeromgeving;
• de nodige infrastructuur: pc, internet, woordenboeken, atlassen;
• de kans om gemiste toetsen bij te maken;
• ... .

Wanneer verwachten we jou in de Stille Studie?
• stipt om 15.45 uur;
• als jij of je ouders hiervoor kiezen;
• als je vakleraar je verplicht een aangekondigde toets bij te maken.

Wat verwachten we van jou?

• in stilte werken en studeren tot 16.30 uur.

Hoe kan je deelnemen?
• mail naar mevrouw Goossens als jij of je ouders wensen dat je deelneemt;
Vermeld de dagen en de duur.

De communicatie verloopt via mail, het logboek en de agenda.

Breng dus steeds je agenda mee.

START: maandag 14 september 2015

Actie slingervuil 27 maart 2015

De milieuraad, onder leiding van mevrouw Bernadette Gerits, is samengesteld uit één afgevaardigde per klas en komt twee keer per maand samen. Zij bespreken de knelpunten in onze school en namen reeds een aantal ‘groene’ beslissingen.

 • Afval in het klaslokaal, papier en restafval, wordt gesorteerd. Het papier wordt op maandagochtend naar de papiercontainer gebracht door de leerlingen.
 • Hetzelfde geldt voor het afval in de eetzaal: GFT, PMD, restafval en glazen flessen.
 • De boterhammen worden in een brooddoos verpakt. Aluminium is ten strengste verboden.
 • Lege batterijen en inktpatronen brengen we naar een inzamelpunt. Ze leveren punten op die ingeruild kunnen worden voor didactisch materiaal voor RM.
 • Eén keer per jaar deelname aan:
  • de ‘Dikke Truiendag
  • de actie ‘Slingervuil
  • ....
 • Jaarlijks worden de metalen kroonkurken naar het Natuurhulpcentrum te Opglabbeek gebracht. Met de opbrengst van deze verkoop verwarmt men de dierenstallen.
  De plastieken kroonkurken worden naar Tongeren gebracht voor de financiering van de blindengeleidehonden.
 • Jaarlijks schrijven we minstens één artikel voor de website om iedereen bewust te maken om zorgzaam om te springen met ons milieu.

De milieuraad behaalde logo 1 en 2 als MOS-school (milieu op school) met acties van afvalpreventie en energiebezuiniging.
Gedurende het hele schooljaar leggen alle leerkrachten accenten op milieueducatie in alle vakken, over alle studiegebieden heen.

Je wordt volwassen met vallen en opstaan. Voor de ene gaat dit eerder vlot, voor anderen is een beetje ondersteuning en begeleiding welkom.
Om het studeren en de schoolloopbaan succesvol te laten verlopen, vooral op momenten dat het even moeilijk is, beschikt Regina Mundi over een ondersteunend team van leerlingenbegeleiders.
Op vraag van leerlingen, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, ouders of directie bieden zij ondersteuning bij:

 • Gedragsproblemen;
 • socio-emotionele problemen;
 • studieproblemen.

Volgende begeleiders zijn er voor de

1ste graad Mevrouw Grondelaers

2de graad Mevrouw Decleene

3de graad Mevrouw Cox en Mevrouw Pex

Concreet betekent dit dat er:

 • permanentie is voor de leerlingen van maandag 8.30 u. tot en met vrijdag 16.00 u;
 • mogelijkheid is voor de ouders om, na een telefonische afspraak, een gesprek te hebben over de problemen van de leerling;
 • een permanente samenwerking bestaat tussen leerlingen, leraren, ouders, het VCLB en eventuele externe hulpverlening;
 • een wekelijks overleg is tussen de leerlingenbegeleiding , de directie en het VCLB.

Hoe maak je een afspraak?
Een telefoontje op het nummer 089 35 24 02 volstaat om een afspraak te maken of met de juiste mensen verbonden te worden.